top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

NIC style houdt zich aan de hier te lezen algemene behandelingsvoorwaarden:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen uitgevoerd door NIC style.

01

Definities

1. De cliënt : de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van diensten of producten van NIC style wordt gesloten.

2. NIC style : de eenmanszaak NIC style, Baroniehof 140, 5709HC te Helmond, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 56824572.

02

Algemeen1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen NIC style en de cliënt, uit welke hoofde dan ook.  

                                                                      
2. De cliënt wordt geacht, wanneer een afspraakovereenkomst met NIC style is bereikt,  bij alle door hem te geven afspraken aan NIC style stilzwijgend akkoord te zijn gegaan.   

 
3. Algemene voorwaarden van de cliënt c.q. derden zijn voor NIC style niet bindend en niet van toepassing.

03

Offertes


1. De offertes en prijsopgave van NIC style zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is vermeld in de offerte.


2. Prijzen in de offerte en prijslijsten zijn altijd in euro's en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders i
s vermeld.

04

Totstandkoming van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand door een telefonische of elektronische vorm verstrekte opdracht van de cliënt aan NIC style, nadat de opdracht door NIC style op haalbaarheid is beoordeeld.


2. NIC style zal aan de cliënt een schriftelijke, of telefonische bevestiging van de opdracht vragen indien NIC style van mening is dat de aard en omvang van de door de cliënt verstrekte opdracht dit vereist.


3. Door de in mondelinge of elektronische vorm verstrekte opdracht, als ook na ondertekening door de cliënt van een schriftelijke bevestiging van de opdracht, aanvaardt cliënt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.


4. NIC style heeft het recht, zonder opgaaf van redenen, een opdracht van de cliënt niet te aanvaarden of nadere voorwaarden te stellen aan de aanvaarding.


5. Wanneer nadere voorwaarden worden gesteld door NIC style zal de cliënt hier van tevoren van op de hoogte worden gesteld.


6. De diensten van NIC style worden verricht tegen de prijs die NIC style voor het verlenen van de diensten op de voor haar gebruikelijke wijze vaststelt.


7. De cliënt dient, bij verhindering van een afspraak, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan, de afspraak bij NIC style afmelden c.q. verplaatsen.

05

Betaling

1. De betaling van de door NIC style verstuurde facturen dient te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum, op bank rekening nummer 65.50.742 NIC style.


2. Betaling dient te geschieden door overschrijving of storting van het verschuldigde bedrag op de bankrekening, 65.50.742, van NIC style of door het verschuldigde bedrag in persoon contact af te rekenen.


3. Indien de cliënt de betaling niet binnen zeven dagen heeft voldaan, zal NIC style een herinnering sturen aan de opdrachtgever met vermelding van een nadere termijn voor betaling.


4. Indien de cliënt de betaling niet binnen de in de herinnering gestelde nadere termijn voldoet, is de cliënt aan NIC style een rente schuldig van 2.5% per maand over het openstaande bedrag, inclusief administratie kosten, waarbij een ingegane maand voor een hele maand wordt berekend.


5. Indien de cliënt het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan en NIC style tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere wegen is overgegaan is de cliënt gehouden de kosten van het incasso met het openstaande bedrag aan NIC style te voldoen.


6. Niet tijdige betaling geeft NIC style het recht haar prestatie ingevolge de overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden. Zonder dat de cliënt recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


7. Bij het niet nakomen of niet tijdig afzeggen van een afspraak is NIC style genoodzaakt om de afgesproken behandeling in rekening te brengen.

06

Klachten

1. Klachten over facturen of diensten dienen binnen drie dagen na ontvangst van de diensten of facturen waarop de klacht betrekking heeft, dan wel binnen drie dagen nadat een eventueel gebrek aan de levering is ontdekt of ontdekt had moeten worden, schriftelijk of per e-mail en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan NIC style.


2. Na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn wordt NIC style geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de opdrachtgever de factuur of levering als juist erkent.


3. De cliënt dient in voorkomende gevallen NIC style onmiddellijk de gelegenheid te bieden gebreken te herstellen.

07

Toepasselijk recht

1. Op alle met NIC style gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

08

Persoons- en bedrijfsgegevens

1. De cliënt is gehouden NIC style alle gegevens te verstrekken die NIC style nodig heeft voor zijn administratie en er zorg voor te dragen dat wijzigingen van deze informatie worden doorgegeven.


2. De cliënt geeft NIC style toestemming de verstrekte gegevens voor eigen doeleinde te gebruiken voor zover de wet dit verplicht aan derden beschikbaar te stellen en op te nemen in geautomatiseerde gegevensbestanden wanneer dit voor de uitvoering van de werkzaamheden van NIC style voor de opdracht noodzakelijk is.


3. Wanneer de door de cliënt verstrekte informatie onjuist is, heeft NIC style het recht de dienstverlening aan de opdrachtgever onmiddellijk te beëindigen.

© 2013 NIC style - KvK 56824572 - BTW NL193486337B01

bottom of page